Природонаучниот музеј: Архитектонска изложба „Загрозени видови“ во Скопје

469